Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy
 
14 dni 
 
Produkty prosimy odesłać na adres:
 
NEMES Piotr Semeniuk
ul. Kraszewskiego 1 A
08-110 Siedlce
 
Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument
Prosimy o dołączenie formularza zwrotu!
 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NEMES Piotr Semeniuk

ul. Kraszewskiego 1 A

08-110 Siedlce

biuro@nemes-sklep.pl

tel. 577011989

 

NUMER ZAMÓWIENIA: ……………………………………………………………………………………….

DATA ZAMÓWIENIA: ………………………………………………………………………………………….

NUMER FAKTURY/PARAGONU: …………………………………………………………………………….

IMIE I NAZWISKO: ……………………………………………………........................................................................

ADRES: …………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON:……………………………………E-MAIL: ………………………………………...............................

 

DANE RACHUNKU BANKOWEGO DO ZWROTU GOTÓWKI:  (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

Nazwa Banku…………………………………………………………………………………………………………….........................................

Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………………….

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: ...............................................................................................

 

ZWRACANE PRODUKTY: .............................................................................................................

..........................................................................................................................................

PRZYCZYNA ZWROTU: ..............................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

……………………....................................................................................

(data i czytelny podpis Klienta)